Všeobecné obchodní podmínky

(Obchodní podmínky)

Verze 1, platná od 1. 3. 2021

1. Úvodní ustanovení

 • Smartly s.r.o. je společností se sídlem na adrese Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, identifikační číslo 047 79 568, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 91854 (Provozovatel).
 • Provozovatel provozuje webovou aplikaci SmartlyCar.cz sloužící k efektivní správě a sdílení údajů o vozovém parku svých uživatelů (SmartlyCar), která je dostupná na internetové adrese https://smartlycar.com/ (Internetové stránky).
 • Klientem se rozumí každý, kdo se zdarma registruje k přístupu do zkušební verze SmartlyCar, jak je popsána v Článku 2 (Zkušební verze SmartlyCar), nebo si u Provozovatele objedná placenou verzi SmartlyCar podle Článku 3 (Placená verze SmartlyCar) (Klient).
 • Provozovatel poskytuje Placenou verzi SmartlyCar výhradně Klientům, kteří jsou podnikatelé, v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.
 • Tento dokument představuje všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), a uplatní se na Klienty, kteří se rozhodnou využívat Internetové stránky či SmartlyCar.
 • Nevyplývá-li z kontextu jinak, jakýkoli odkaz v těchto Obchodních podmínkách na Článek je odkazem na článek těchto Obchodních podmínek.
 • Internetové stránky obsahují aktuální informace o funkcích SmartlyCar a o cenových a platebních podmínkách Placené verze SmartlyCar, které si Klient může u Provozovatele objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na Internetových stránkách nebo zasláním orientační poptávky na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na Internetových stránkách.
 • Těmito Obchodními podmínkami není omezena možnost Provozovatele umožnit Klientům využívání SmartlyCar za individuálně sjednaných podmínek.

2. Zkušební verze SmartlyCar

 • Provozovatel umožňuje Klientům vyzkoušet si zdarma časově omezenou zkušební verzi SmartlyCar (Zkušební verze SmartlyCar), která slouží výhradně k seznámení se s funkcemi a uživatelským prostředím SmartlyCar, přičemž je nutné mít na paměti, že rozsah funkcí Zkušební verze SmartlyCar může být oproti Placené verzi SmartlyCar odlišný a může se v čase měnit.
 • K získání přístupu do Zkušební verze SmartlyCar a oprávnění k jejímu užívání dojde na základě bezplatné registrace dle instrukcí uvedených na Internetových stránkách. V rámci procesu registrace Klient poskytne požadované údaje (včetně kontaktní e-mailové adresy a telefonního čísla). Před dokončením registrace Klient potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Po dokončení registrace ke Zkušební verzi SmartlyCar dojde ke zřízení zkušebního uživatelského účtu Klienta (Zkušební účet).
 • Se Zkušebním účtem jsou v rozsahu umožněném aktuálním funkčním vybavením Zkušební verze SmartlyCar spojena stejná nebo obdobná uživatelská práva jako s Administrátorským účtem v Placené verzi SmartlyCar podle odstavce (b)(i) Článku 6.2 (Uživatelské účty).
 • Zkušební verzi SmartlyCar může Klient užívat po časově omezenou dobu 30 dnů od registrace (Zkušební období).
 • Po uplynutí Zkušebního období zůstane Klientovi zachován přístup do Zkušebního účtu po dobu dalších 10 dnů za účelem exportu uživatelských dat a případného přechodu na Placenou verzi SmartlyCar. Klient však už nebude mít možnost zadávat nová data či již zadaná data měnit. Pokud nedojde v uvedené době k přechodu na Placenou verzi SmartlyCar uzavřením Smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem, Zkušební účet a s ním spojená uživatelské data budou smazána.
 • Na užívání Zkušební verze SmartlyCar se vztahují veškeré povinnosti a omezení uvedená v těchto Obchodních podmínkách, s výjimkou těch povinností a omezení, která se dle své povahy vztahují pouze k užívání Placené verze SmartlyCar.

3. Placená verze SmartlyCar

 • SmartlyCar je možné užívat jako placenou službu (Placená verze SmartlyCar) na základě smlouvy o poskytování služeb (Smlouva).
 • Uzavřením Smlouvy se Provozovatel zavazuje Klientovi poskytovat služby spočívající v umožnění přístupu do SmartlyCar a jeho využívání ze strany Klienta a Klient se zavazuje Provozovateli za poskytnuté služby hradit Odměnu ve výši a způsobem popsaným v Článku 4 (Odměna a platební podmínky).
 • V případě zájmu o užívání Placené verze SmartlyCar zašle Klient Provozovateli požadavek na uzavření Smlouvy (Objednávka):
  • vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Internetových stránkách; a/nebo
  • zasláním požadavku na uzavření Smlouvy v písemné formě na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na Internetových stránkách.
 • Objednávka vždy obsahuje alespoň následující údaje:
  • identifikační a fakturační údaje Klienta;
  • jméno a příjmení kontaktní osoby včetně kontaktního e-mailu a telefonního čísla;
  • počet vozidel, jejichž správa má být ve SmartlyCar prováděna;
 • Klient je povinen v Objednávce uvést úplné a pravdivé údaje. V případě porušení této povinnosti odpovídá Klient za veškerou případnou újmu vzniklou tímto porušením Provozovateli nebo třetím osobám. Správnost a pravdivost poskytnutých údajů není Provozovatel povinen kontrolovat ani ověřovat.
 • Před odesláním Objednávky Klient potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasí.
 • Smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto Obchodní podmínky, je uzavřena odesláním Objednávky podle odstavce (c)(i) nebo (c)(ii) výše a nabývá účinnosti uhrazením příslušné Odměny za první Období platnosti dle odstavce (b) Článku 4 (Odměna a platební podmínky).
 • V případě, že si Klient přeje uzavřít Smlouvu v písemné formě podle odstavce (c)(iii) výše, dojde k uzavření takové Smlouvy jejím podpisem ze strany Provozovatele a Klienta na základě individuálně sjednaných podmínek.
 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 1 roku od účinnosti Smlouvy (Období platnosti).
 • Poté co Klient uhradí Odměnu za první Období platnosti, obdrží od Provozovatele na kontaktní e-mail přihlašovací údaje do Klientského účtu.
 • Pokud Klient v Klientském účtu nezmění nastavení tak, že nemá zájem o automatické prodlužování Období platnosti, obdrží od Provozovatele nejpozději 1 měsíc před jeho uplynutí fakturu k uhrazení Odměny na následující období. Jejím uhrazením v termínu splatnosti a v souladu s odstavcem (b) Článku 4 dojde k prodloužení Období platnosti o 1 rok ode dne bezprostředně následujícího po skončení původního Období platnosti. Tímto postupem je možné Období platnosti prodlužovat opakovaně.
 • Po uplynutí Období platnosti vstoupí Placená verze SmartlyCar do tzv. Migračního období, jehož fungování je popsáno v Článku 6.4.

4. Odměna a platební podmínky

 • Výše odměny za Placenou verzi SmartlyCar je určována v závislosti na Klientem objednaném rozsahu služeb (Odměna). Aktuální ceník je uveřejněn na Internetových stránkách na adrese https://smartlycar.com/cenik/.
 • Odměna se hradí vždy předem na základě faktury vystavené Provozovatelem a zaslané na kontaktní e-mailovou adresu Klienta. Odměna se považuje za uhrazenou až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele uvedený ve faktuře.
 • V případě, že si Klient bude přát rozšířit rozsah služeb poskytovaných v rámci Placené verze SmartlyCar v průběhu aktuálního Období planosti, může tak učinit odesláním příslušného požadavku v rámci uživatelského prostředí SmartlyCar nebo na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na Internetových stránkách. Následně Klient obdrží od Provozovatele fakturu, ve které bude vyčíslena výše Odměny za dodatečně objednané služby do konce aktuálního Období platnosti. Po uhrazení příslušné částky bude Klientovi aktivován nový rozsah objednaných služeb.
 • Pokud je Klientem podnikatel a nákup Placené verze SmartlyCar je osvobozen od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Klienta a Klient následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Smlouvy, nebo bude z jiného důvodu na straně Klienta Provozovateli příslušným úřadem doměřena daň nebo jiný odvod, je Klient povinen Provozovateli uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.

5. Licence

 • Licence k užívání Zkušební verze SmartlyCar a Placené verze SmartlyCar poskytnutá Provozovatelem Klientovi na základě těchto Obchodních podmínek je:
  • časově omezená, přičemž Zkušební verze SmartlyCar je omezena na Zkušební období a Placená verze SmartlyCar je omezena na Období platnosti;
  • nevýhradní;
  • celosvětová;
  • určena pro výhradní potřeby Klienta přímo související se správou dat o jeho vozovém parku.
 • Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele umožnit užívání SmartlyCar jiným osobám s výjimkou oprávněných Uživatelů podle Článku 6.2 (Uživatelské účty).
 • Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Klient nesmí poskytnutou licenci postoupit třetí osobě (vč. postoupení licence v rámci převodu obchodního závodu Klienta nebo jeho části) ani na jejím základě udělit sublicenci.

6. Poskytování služeb

6.1 Obecné informace

 • Aktuální rozsah funkcí a služeb poskytovaných v rámci Zkušební verze SmartlyCar a Placené verze SmartlyCar je uveden na Internetových stránkách. Jelikož SmartlyCar neustále vyvíjíme a vylepšujeme, může se rozsah dostupných funkcí v čase měnit.
 • Klient bere na vědomí, že Zkušební období u Zkušební verze SmartlyCar i Období platnosti u Placené verze SmartlyCar běží plynule a nepřetržitě a není možné jej jednostranně přerušit ani jinak upravit. Pokud se Klient rozhodne Placenou verzi SmartlyCar z jakéhokoli důvodu nevyužívat po celé Období platnosti, již zaplacená Odměna za příslušné Období platnosti se nevrací.

6.2 Uživatelské účty

 • Placenou verzi SmartlyCar je možné užívat výhradně prostřednictvím uživatelských účtů (Uživatelský účet) zřízených z pokynu Klienta pro oprávněné uživatele (Uživatel).
 • V Placené verzi SmartlyCar se rozlišují následující druhy Uživatelských účtů:
  • Administrátorský účet, přičemž Uživatel oprávněný k přístupu do Administrátorského účtu se v těchto Obchodních podmínkách označuje jako Administrátor;
  • Operátorský účet, přičemž Uživatel oprávněný k přístupu do Operátorského účtu se v těchto Obchodních podmínkách označuje jako Operátor;
  • Běžný účet, přičemž Uživatel oprávněný k přístupu do Běžného účtu se v těchto Obchodních podmínkách označuje jako Běžný uživatel.
 • Rozsah oprávnění spojených s jednotlivými druhy Uživatelských účtů je uveden na Internetových stránkách nebo přímo ve SmartlyCar.
 • Uživatelský účet smí užívat pouze jeden Uživatel, tj. konkrétní fyzická osoba určená Klientem nebo Administrátorem v rámci administrace Uživatelských účtů. Klient nese plnou odpovědnost za řádné užívání SmartlyCar v souladu se Smlouvou a s těmito Obchodními podmínkami ze strany jednotlivých Uživatelů. Klient rovněž odpovídá za zabezpečení přihlašovacích údajů do Uživatelských účtů a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich zneužití ze strany neoprávněných osob.

6.3 Dostupnost Placené verze SmartlyCar

 • Poskytovatel garantuje Klientovi dostupnost Placené verze SmartlyCar, tj. umožnění přístupu do SmartlyCar prostřednictvím internetu všem oprávněným Uživatelům na straně Klienta a možnost plně využívat všechny aktuálně dostupné funkce SmartlyCar ze strany těchto Uživatelů, a to v rozsahu 99 % v kalendářním měsíci.
 • V případě, že dostupnost Placené verze SmartlyCar v kalendářním měsíci klesne pod 99 %, bude Klient oprávněn uplatnit slevu z Odměny za daný kalendářní měsíc v následující výši:
  • při dostupnosti v rozmezí 95–98,99 % je Klient oprávněn uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny připadající na daný kalendářní měsíc ve výši 10 %;
  • při dostupnosti v rozmezí 90–94,99 % je Klient oprávněn uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny připadající na daný kalendářní měsíc ve výši 25 %; a
  • při dostupnosti nižší než 90 % je Klient oprávněn uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny připadající na daný kalendářní měsíc ve výši 50 %.
 • Pro účely výpočtu garantované dostupnosti se nezapočítávají přerušení dostupnosti vzniklá v důsledku plánované údržby SmartlyCar ze strany Provozovatele. Provozovatel informuje Klienta a Uživatele o plánované údržbě alespoň 5 dní předem a plánovanou údržbu nebude provádět v pracovních dnech mezi 6:00 až 23:00.
 • Garance dostupnosti Placené verze SmartlyCar podle tohoto Článku 6.3 je podmíněna splněním technických požadavků na hardwarové a softwarové vybavení pro přístup do SmartlyCar ze strany Klienta a všech oprávněných Uživatelů, které jsou uvedeny na Internetových stránkách.
 • Provozovatel nenese odpovědnost, a tudíž se neuplatní ustanovení tohoto Článku 6.3 o garantované dostupnosti Placené verze SmartlyCar, za přerušení dostupnosti SmartlyCar vzniklá v důsledku jednání třetích osob, v důsledku zásahu vyšší moci, tj. událostí, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu (jako jsou živelné a přírodní pohromy, výpadky distribučních nebo telekomunikačních sítí, mezinárodní sankce, válečné stavy, teroristické útoky apod.) anebo v důsledku takových okolností, které Provozovatel nemohl rozumně předvídat.

6.4 Migrační období, export uživatelských dat, smazání uživatelských dat a účtů

 • Nedojde-li k prodloužení Období platnosti, dojde po jeho uplynutí k uzamčení Uživatelských účtů. To znamená, že ve SmartlyCar již nebude možné zadávat nebo měnit uživatelská data. Přístup do Uživatelských účtů však bude zachová ještě po dobu následujících 30 dnů (Migrační období), během kterých budou Uživatelé moci uživatelská data ze SmartlyCar exportovat.
 • Po uplynutí Migračního období dojde k automatickému smazání všech Uživatelských účtů Klienta a jeho uživatelských dat.
 • Za ztrátu či poškození uživatelských dat nebo škodu vzniklou v důsledku ztráty či poškození takových dat při jejich migraci, nenese Provozovatel odpovědnost bez ohledu na to, z jakého důvodu a v jakém rozsahu dojde k jejich ztrátě či poškození.
 • Za ztrátu či poškození jakýchkoli uživatelských dat, včetně nahraných dokumentů ve SmartlyCar, nebo škodu vzniklou v důsledku ztráty či poškození takových dat a dokumentů, nenese Provozovatel odpovědnost, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo Uživateli.

6.5 Zastavení poskytování služeb

 • Provozovatel je oprávněn bez dalšího pozastavit plnění podle Smlouvy a omezit přístup Uživatelů do SmartlyCar, pokud Klient nebo kterýkoliv z Uživatelů závažným způsobem poruší Smlouvu nebo tyto Obchodní podmínky. Za závažné porušení se považuje (Závažné porušení):
  • užití licence ke SmartlyCar v rozporu s licenčním ujednáním v Článku 5 (Licence); a/nebo
  • uveřejnění obsahu, které porušuje práva třetích osob zejména práva duševního vlastnictví podle Článku 8 (Nahraný obsah); a/nebo
  • zveřejněním obsahu, který Provozovatel shledá jako nemravný, neetický či jiným způsobem porušující veřejný pořádek nebo dobré jméno a pověst Provozovatele; a/nebo
  • vědomé poškozování dobrého jména Provozovatele nebo SmartlyCar;
 • O Závažném porušení vyrozumí Provozovatel dodatečně Klienta na kontaktní e-mail uvedený v registračním formuláři ke Zkušební verzi SmartlyCar nebo v Objednávce.
 • V důsledku oprávněného pozastavení poskytování služeb ze strany Provozovatele pro Závažné porušení nevzniká Klientovi nárok na vrácení uhrazené Odměny na příslušné Období platnosti nebo její části.

7. Odpovědnost provozovatele

 • Provozovatel proto neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou na straně Klienta v důsledku nebo v souvislosti s výpadkem, nedostupností, nefunkčností či omezenou funkčností SmartlyCar nebo ztrátou uživatelských dat nahraných do SmartlyCar. Tím není dotčeno právo Klient uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny ve výši a za podmínek stanovených v Článku 6.3 (Dostupnost Placené verze SmartlyCar).
 • Za správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat nahraných do SmartlyCar odpovídají Uživatelé, resp. Klient. Provozovatel nekontroluje a ani nemůže kontrolovat správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat, včetně dokumentů, které zadávají jednotliví Uživatelé, a tudíž ani nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku nesprávných či neúplných výstupů ze SmartlyCar založených na nesprávných, neúplných či nepravdivých uživatelských datech.
 • Provozovatele dále neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku nesprávného postupu, pochybení při administraci a nastavení Uživatelských účtů ze strany Administrátora ani za způsob a účel využívání SmartlyCar.
 • Ukáže-li se z jakéhokoliv důvodu jakékoli předchozí ustanovení tohoto Článku neplatné a/nebo neúčinné (odkládací podmínka), je odpovědnost Provozovatele za újmu způsobenou Klientovi omezena na celkovou maximální výši rovnající se Odměně zaplacené Provozovateli Klientem za příslušné Období platnosti, ve kterém taková újma nastane.

8. Nahraný obsah

8.1 Pasivita a neutralita Provozovatele ve vztahu k nahranému obsahu

 • Obsah nahraný Klientem nebo Uživatelem do SmartlyCar Provozovatel nekontroluje ani neupravuje, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhled obsahu nahraného Uživatelem.
 • Provozovatel dále neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost obsahu zveřejňovaného ve SmartlyCar, ani za případné protiprávní jednání Uživatele prostřednictvím SmartlyCar, včetně porušení osobnostních práv či práv duševního vlastnictví.

8.2 Oznámení o protiprávnosti obsahu

 • Provozovatel, s cílem předejít porušování či ohrožování práv třetích osob provozováním SmartlyCar, přijme veškerá oznámení třetích osob, která budou obsahovat informace o tom, že provozem SmartlyCar dochází k zásahu do autorských či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob (Oznámení).
 • Oznámení Provozovatel přijímá na e-mailové adrese podpora@smartlycar.cz.
 • Za doručené se považuje Oznámení, jehož převzetí bude potvrzeno Provozovatelem e-mailovou zprávou odeslanou na adresu oznamovatele a které bude obsahovat alespoň tyto informace:
  • údaje o osobě, která Oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy a jména;
  • popis činnosti, která porušuje nebo ohrožuje práva třetích osob nebo právní předpisy v prostředí SmartlyCar;
  • sdělení, jakým způsobem dochází k porušování práv třetích osob nebo právních předpisů;
  • údaje o osobě, do jejíž práv je zasahováno (jde-li o osobu odlišnou od oznamovatele) a dokumentaci, z níž plyne oprávněnost disponovat s právem, k jehož porušování dochází.
 • V případě podezření, že Klientem nebo Uživatelem nahraný dokument zasahuje do autorských práv, je nad rámec údajů uvedených v odstavci (c) výše nutné v Oznámení rovněž specifikovat:
  • k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují; a
  • kdo je oprávněným vykonavatelem těchto práv.
 • O doručení Oznámení není Provozovatel povinen informovat Klienta a ani Uživatele, jehož nahraného obsahu se Oznámení týká, ani žádat vyjádření Klienta.

8.3 Odstranění či znepřístupnění závadného obsahu

 • Dozví-li se Provozovatel, že obsah nahraný Klientem nebo Uživatelem porušuje práva třetích osob, neprodleně závadný obsah dle svého uvážení odstraní či znepřístupní, aby dalším provozem SmartlyCar nedocházelo k porušování práv třetích osob.
 • Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou Klientovi nebo Uživateli v souvislosti s odstraněním či znepřístupněním závadného obsahu podle tohoto Článku 8.3.

9. Reklamace

 • Reklamuje-li Klient Placenou verzi SmartlyCar, má právo od Smlouvy odstoupit pouze pokud jsou důvodem reklamace podstatné vady SmartlyCar.
 • Podstatnými vadami ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se rozumí zejména nefunkčnost SmartlyCar v takovém rozsahu, že neplní své základní funkce, kdy Provozovateli muselo být již při uzavírání Smlouvy zřejmé, že za těchto podmínek by Klient o uzavření Smlouvy neměl vůbec zájem, pokud by takové porušení očekával.
 • Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že reklamací nelze uplatnit žádné vady Zkušební verze SmartlyCar, která je Klientovi poskytnuta výhradně za účelem testování funkcí a uživatelského prostředí SmartlyCar.

10. Ukončení smlouvy

 • Pokud není ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, žádná ze smluvních stran není oprávněna k jejímu jednostrannému ukončení, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.
 • Klient je oprávněn Smlouvu ukončit písemnou výpovědí doručenou Provozovateli, pokud Provozovatel jednostranně změní, doplní či jinak upraví Obchodní podmínky v souladu s odstavcem (b) Článku 12 (Závěrečná ustanovení). Výpověď musí být Provozovateli doručena nejpozději před nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek a v takovém případě se stane účinnou k datu účinnosti nového znění Obchodních podmínek.
 • Klient je oprávněn Smlouvu ukončit ke konci aktuálního Období platnosti, oznámí-li Provozovateli před jeho uplynutím, že nemá zájem o jeho prodloužení.
 • Provozovatel je oprávněn Smlouvu jednostranně ukončit písemnou výpovědí, dopustí-li se Klient nebo kterýkoliv z Uživatelů Závažného porušení a Klient toto porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl na takové porušení Provozovatelem upozorněn. Výpověď Smlouvy ze strany Provozovatele bude vždy činěna písemně a bude Klientovi zaslána na kontaktní e-mailovou adresu. Výpověď je účinná následující den po jejím odeslání Provozovatelem. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení již uhrazené Odměny na příslušné Období platnosti.

11. Závěrečná ustanovení

 • Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a na písemnou žádost Klienta mu bude zaslána na jeho e-mailovou adresu.
 • Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit nebo doplnit tyto Obchodní podmínky. Nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek ztrácejí platnost původní Obchodní podmínky. Provozovatel se může rozhodnout, že nové Obchodní podmínky se neuplatní na již uzavřené Smlouvy, případně že se uplatní jen na některé z nich. O změnách Obchodních podmínek Provozovatel informuje dotčené Klienty alespoň 2 měsíce před nabytím jejich účinnosti a nové znění Obchodních podmínek rovněž uveřejní na Internetových stránkách. Pokud budou dotčení Klienti užívat SmartlyCar i po datu účinnosti nového znění Obchodních podmínek, platí, že s tímto novým zněním Obchodních podmínek souhlasí. Tím není dotčeno právo Klientů vypovědět Smlouvy podle odstavce (b) Článku 11 (Ukončení smlouvy).
 • V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 • Uživatel i Provozovatel na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 • Pokud Smlouva nestanoví jinak, Klient není oprávněn postoupit svoji pohledávku na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 • Pokud Smlouva nestanoví jinak, Uživatel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Provozovatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli své pohledávce Provozovatele (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 • Za písemnou formu bude pro účel odstavce (e) a (f) výše považována výměna e-mailových zpráv.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, nese každá ze smluvních strana veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.
 • Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek a veškerá práva Klienta a Provozovatele vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
 • Pravomoc k řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením má věcně a místně příslušný soud České republiky.